Detský DC & FC s Nadáciou SPP ( 12 + 12 družstiev )

« Späť

03.10.2024

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Súťaž detí do 10 rokov

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Riadiaci orgán: Riadiacim orgánom pre klubové kolo je príslušný klub. Riadiacim orgánom pre oblastné, regionálne a celoštátne kolo je Slovenský tenisový zväz.

  2. Veková hranica: Súťaže sú oddelené pre chlapcov (Detský Davis Cup) a dievčatá (Detský Fed Cup). Členmi družstiev môžu byť deti narodené v roku 2014 a mladšie.

  3. Termíny a usporiadatelia: Klubové kolo:

   Termín určuje príslušný subjekt, odporúčame v priebehu mája. Prihlášky a súpisky rieši príslušný organizátor.

   Oblastné kolo:

   Termín konania:8. – 10. 6. 2024

   Prihlášky: do 28. 4. 2024

   Súpisky: do 15. 5. 2024

   Rozdelenie do skupín: do 23. 5. 2024

   Regionálne kolo:

   Termín konania:31. 8. – 2. 9. 2024

   Súpisky: do 14. 8. 2024

   Celoštátne kolo:

   Termín konania:3. - 6. 10. 2024

   Súpisky: do 15. 9. 2024

   Žrebovanie:18. 9. 2024 o 10.00 hod. na STZ

   Klub môže do súťaže prihlásiť ľubovoľný počet svojich družstiev cez prihlasovací formulár. Pri- hlášky do oblastného kola sa chápu súčasne ako prihlášky do regionálneho a celoštátneho kola, ak si družstvo vybojuje postup.

   Usporiadatelia oblastného a regionálneho kola budú určení po uzávierke konkurzu. Celoštátne kolo sa uskutoční v Košiciach, v Národnom tréningovom centre, v hale na tvrdom povrchu (6 dvorcov).

  4. Hospodárske podmienky: Lopty na oblastné, regionálne a celoštátne kolo zabezpečí STZ. Klubové kolo usporiadajú jednotlivé subjekty vo vlastnej réžii.

   Oblastné a regionálne kolo - organizačné zabezpečenie hradí STZ. Cestovné, pobytové a stravné náklady sú v réžii zúčastnených klubov.

   Celoštátne kolo - STZ hradí ubytovanie v dňoch 3. – 6. 10. 2024 každému mimokošickému druž- stvu, ktoré potvrdí rezerváciu u usporiadateľa do 14. 9. 2024 (max. jeden kapitán a šiesti hráči). Družstvám zo vzdialenosti viac ako 120 km v prípade potvrdenia rezervácie aj ubytovanie 2. 10. 2024.

   Všetci účastníci budú mať zabezpečené stravovanie. Cestovné je na vlastné náklady.

   Pre ostatných účastníkov sprevádzajúcich deti (rodičia a pod.), si družstvá zabezpečujú ubytova- nie a stravu individuálne, t. j. nezabezpečuje usporiadateľ.

  5. Postup a ceny: Postup z oblastného do regionálneho kola bude stanovený na základe počtu pri- hlásených družstiev po uzávierke prihlášok. Z jedného subjektu môžu postúpiť maximálne tri družstvá do každej súťaže (t. j. 3 do Detského Davis Cupu a 3 do Detského Fed Cupu).

   Z regionálneho kola do celoštátneho postúpia 3 najlepšie družstvá z každého regiónu. Z jedného subjektu môžu postúpiť maximálne dve družstvá do každej súťaže (t. j. 2 do Detského Davis Cu- pu a 2 do Detského Fed Cupu).

   V oblastnom kole získajú všetci hráči účastnícky diplom.

   V regionálnom kole všetci hráči aj družstvá získajú účastnícky diplom. Prvé tri družstvá získajú medaily.

   V celoštátnom kole všetci hráči a družstvá získajú účastnícky diplom. Tímy víťazov a finalistov získajú pohár a medaily.

 2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

  1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a podľa tohto rozpisu. Spô- sob hry v oblastnom kole bude stanovený po uzávierke prihlášok a závisí od počtu prihlásených družstiev. V regionálnom a celoštátnom kole sa hrá na jeden set do 6, za stavu 6:6 tzv. tajbrejk. Aplikuje sa pravidlo No-Let. Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad).

  2. Právo štartu: V súťažiach môžu štartovať len družstvá zložené z hráčov tenisového klubu regis- trovaného v STZ. Cudzí štátni príslušníci štartovať nemôžu, ak nie sú registrovaní ako občania SR, t. j. nespĺňajú podmienky čl. 17 RP.

  3. Súpiska družstva: Každé družstvo štartuje v súťaži na súpisku, ktorú spracovalo cez systém eTenis. Oficiálne súpisky budú v tomto systéme po uzávierke zverejnené. Družstvá, ktoré postú- pili do regionálneho, resp. do celoštátneho kola, musia spracovať vždy novú súpisku. Na súpiske môžu byť uvedení hráči narodení v r. 2014 a mladší, s platnou registráciou do príslušného klubu. Ak sa hráč nezúčastnil predošlých kôl súťaže, je možné ho do súpisky družstva dodatočne dopí- sať.

   Na súpiske musia byť uvedení minimálne 3 a maximálne 6 hráči + nehrajúci kapitán starší ako 18 rokov (rozhodca s platnou licenciou alebo kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie). Poradie hráčov na súpiske je ľubovoľné. Dodatočné zmeny na súpiskách je možné uskutočniť iba v zmysle čl. 92 Súťažného poriadku.

  4. Systém súťaže: V klubovom kole sa hrá systémom každé družstvo s každým.

   V oblastnom kole sa hrá v skupinách každé družstvo s každým. Počet postupujúcich závisí od počtu družstiev v skupinách a zverejnený bude spolu s rozdelením družstiev do skupín. V regionálnom kole sa hrá v dvoch skupinách. Dve najlepšie družstvá z každej skupiny postupujú do semifinále (A1-B2, B1-A2). Víťazi semifinálového kola hrajú vo finále o 1. miesto a porazení o 3. miesto.

   V celoštátnom kole bude systém vylučovací, pričom družstvá, ktoré prehrajú, pokračujú v súťaži stretnutiami o umiestnenie.

  5. Priebeh stretnutia: Stretnutie sa uskutočňuje v stanovenom termíne a hrá sa na jednom alebo dvoch dvorcoch. Stretnutie riadi vrchný rozhodca. Ak nie je určený, zastávajú túto funkciu kapi- táni družstiev. Pred konkrétnym stretnutím predložia kapitáni družstiev rozhodcovi nomináciu hráčov na prvé dve stretnutia (1. a 2. hráč zostavy), pričom sa musí dodržať poradie na súpiske (to znamená, že 1. hráč musí byť aj na súpiske pred 2. hráčom). V stretnutí môžu nastúpiť iba hráči, ktorí sú na súpiske. Poradie zápasov v stretnutí:

   Poradie zápasov v stretnutí:

   1. hráč družstva A – 2. hráč družstva B

   2. hráč družstva A – 1. hráč družstva B

   štvorhra
   1. hráč družstva A – 1. hráč družstva B

   2. hráč družstva A – 2. hráč družstva B

   Zostava na štvorhru sa určí najneskôr 15 minút po skončení 2. zápasu. Hráča na 4. zápas musia kapitáni potvrdiť alebo zmeniť najneskôr 10 minút po skončení štvorhry. Hráča na 5. zápas musia kapitáni potvrdiť alebo zmeniť najneskôr do 10 minút po skončení 4. zápasu. Náhradníci na 4. a 5. zápas stretnutia môžu byť nominovaní v ľubovoľnom poradí, t. j. nemusí sa dodržať poradie na súpiske. Náhradníkom sa rozumie každý hráč zo súpisky, ktorý nebol nominovaný na 1. alebo 2. dvojhru.

   Kapitán družstva môže dávať pokyny hráčom v prestávkach pri striedaní strán.

   Prestávky medzi jednotlivými zápasmi sú (ak sa kapitáni nedohodnú inak) minimálne 30 minút, okrem prestávky medzi 1. a 2., 4. a 5. zápasom, kedy sa hrá ihneď po úprave dvorca (t. j. prestáv- ka môže byť pred a po štvorhre).

   Hráč môže v jednom hracom dni odohrať maximálne 6 zápasov. Odohranie väčšieho počtu zápa- sov je možné po vzájomnej dohode oboch kapitánov a vrchného rozhodcu.

  6. Zápis o stretnutí: Zápis o stretnutí vyhotoví vrchný rozhodca (kapitáni družstiev). Usporiadateľ je povinný spracovať zápis cez systém eTenis:

   oblastné kolo - najneskôr do 24 hodín po ukončení stretnutí

   regionálne kolo - denne, najneskôr do 22.00 hod. každého hracieho dňa, výsledky semifinálo- vých stretnutí ihneď po odohraní

   celoštátne kolo - priebežne

   Originál zápisu nemusí zasielať riadiacemu orgánu poštou, ale je povinný ho archivovať (mini- málne jeden rok) a na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doložiť.

  7. Námietky: Námietky môžu účastníci podávať v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku tenisu.

  8. Poriadkové pokuty: sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne:

   • 67,- € za odstúpenie družstva zo súťaže po 16. 5. 2024

   • 34,- € za nenastúpenie družstva na stretnutia v kole

   • 17,- € za nenastúpenie družstva na dohrávku rozohraného stretnutia

   • 17,- € za neskoro odovzdanú alebo neúplne spracovanú súpisku

   • 17,- € ak funkciu kapitána v stretnutiach kola prevezme náhradník, ktorý nie je na súpiske, resp. ak kapitán nie je prítomný

   • 4,- € za každý neodohraný zápas v stretnutí (nenastúpenie hráča)

  9. Záverečné ustanovenie: STZ zverejní všetky informácie (konkurz, usporiadatelia, rozdelenie do skupín, systém postupu do reg. kola, postupujúci...) na www.stz.skv časti /súťaže/tenis detí/.

  Kontakt, informácie:

  Slovenský tenisový zväz, športovo-technický úsek 02/492 09 886, 887, 0904 407 429.

Reklamné bannery